Hình 04: Kiểm tra chế độ  "đừng quấy rầy" đang bật hay không? trên iPhone 4 đến iPhone 8 Plus