Hình 6: Bật ON chức năng Subscribers Can Post và Notifications