Hình 02: Xóa lịch sử truy cập internet và dữ liệu cache trên Safari