Hình 03: Chức năng chụp ảnh động đang bật, khi chụp ảnh sẽ chuyển động và có âm thanh